Финансов анализ на бизнеса

Финансовият анализ е от ключова важност за всеки бизнес, тъй като идентифицира текущото състояние на компанията, представянето й спрямо ключовите показатели за растеж и предоставя детайлна диагностика на паричните потоци.

 

Анализът на финансовото състояние включва:

 

1. Рентабилността на отделните центрове на печалба

 

2. Влиянието върху паричните потоци на начина на управление на работния капитал, в това число управление на вземанията от клиенти, управление на материалните запаси и управление задълженията към доставчици; влияние на други съществени статии на работния капитал;

 

3. Способността на фирмата да генерира парични потоци от оперативна дейност и разходването на тези парични потоци.

Call Now